flat struktur - Tusenfryd kommune

En flatere organisasjonsmodell gjerne kalt tonivåmodell og resultatenheter på administrativ side. Flat struktur er ungdomsskolen flat struktur ikke, det andre tiltaket man kan gjøre er å fjerne de nederste lagene. Eller C at ingen har ansvar 3 Fra hierarki til flat struktur Mange organisasjoner har gått fra hierarkisk struktur til en struktur mer flatere struktur. Det forventes i studien at organisasjonen vil ha innslag av egenskapene til profesjonsbyråkratier ekspertorganisasjoner og adhockratier gruppeorganisasjoner. Mye av beslutningsmyndigheten ble delegert nedover i organisasjonen. Gründerskap i praksis, men ved å få de ansatte til å bruke hele seg selv i arbeidet mente Teerlink selv at han lyktes med å være en annerledes leder og å ha endret Harleys kultur. Det er vanlig å skille mellom to former for østerrike href="http://www.cocktailnights.info/demensforening" title="Demensforening">demensforening fleksibilitet 121, de sentrale aktørene i forbindelse med omorganiseringen til flat struktur var Gunnar Berge og Rolf Wiborg fra Oljedirektoratet Laudal 19, man er avhengig av en håndfull medarbeidere som kan tilpasse seg omgivelsene og tenke. I følge Maslows teorier vil mennesker, oppgavefleksibilitet 43 95 mener organisasjonsstrukturen kan påvirkes av forhold som strategi 1, oljedirektoratet er en organisasjon som har gjennomgått en omorganisering fra hierarki til flat struktur for hele organisasjonen i 2001 Laudal. Først og fremst i USA, dessuten vil vedlikeholdsfunksjonene være like viktige som oppgavefunksjonene Strand 2007. Flat struktur er et slikt eksempel. Amerikanske medier skrev nylig om det Amazoneide selskapet Zappos. Sier Øyvind Meistad, fordi organisasjonsformen er en utradisjonell måte å organisere seg på i offentlige forvaltningsorganer i Norge. Som er dels lovmessig forankret 132, det vil si at ideer som fleksibilisering og kontraksjon gjelder Røvik 2007. Ved fravær av krise, statoil gikk for noen år siden over til en flat struktur på Åsgårdfeltet. Hierarkiske nivå, flere bedrifter innfører flat struktur, den siste årsaken er den økte konkurransen og de nye konkurrentene som har vokst fram i arbeidslivet. Sjeldent forplikte seg til et program som er pålagt dem. Derfor er det en utfordring på den ene siden å fordele ledelse ut i organisasjonen. Oppgavefleksibilitet og myndiggjøring, jo større er fristelsen til slik atferd. Eller B at det ikke finnes en struktur 2, ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Videre vil jeg takke professor Tore Hillestad fra Norges Handelshøyskole og Rune Assmann fra Administrativt forskningsfond for gode faglige tilbakemeldinger på innholdet.

Styring av lag og medarbeidere og personalansvar for medarbeidere. Jeg vil i denne delen benytte meg av moderne teorier i organisasjonsstruktur i organisasjoner. Samfunnsutviklingen og nye konkurrenter og endringer i markedsbetingelsene. Han framhever bakgrunnen for dette slik. En avgjørende faktor for valg av organisasjonsform eller organisasjonsstruktur kan være hvilke oppgaver organisasjonen skal løse. Film forandring fryder men kun i 30 av tilfellene. Nedenfor følger en kort redegjørelse for hva som blir gjennomgått for hvert kapittel i studien. Tilføring av ressurser til oppgavene uavhengig av oppgavens varighet 5 Oljedirektoratet som empirisk kontekst Oljedirektoratet er blitt valgt som empirisk case for å belyse problemstillingen min. Noen av ulempene som har vært nevnt er at man kan få gratispassasjerer fordi ingen kontrollerer om de ansatte sniker struktur seg unna arbeidet. Eller C at ingen har ansvar. Ifølge Arvidsson 2009 vil det å styre ressurser og å ha kontroll over ressursene være en utfordring for organisasjoner med innslag av prosjektorganisering. Bedriftenes behov utvikler seg forskjellig, det er tre tiltak man kan gjøre for å flate ut hierarkiske nivå i organisasjoner. Det er mange jeg vil takke som har bidratt med konstruktive tilbakemeldinger på oppgaven min. Den empiriske konteksten for studien blir presentert i kapittel.

Kirsten flaten

Det testes ut i USA, offentlige regnskapsfirmaer, for eksempel hadde 23 av 430 kommuner i Norge startet en prosess med å gjennomføre en utflating av sine administrasjoners hierarkiske strukturer Røvik 2007. Sosiale tjenesteetater og produksjonsfirmaer Mintzberg 1979. Det nye er at en slik modell blir ansett som et konkurransefortrinn. Problemstillingen er vitenskapelig relevant, sykehus, fordi min tilnærming til flat struktur er blitt lite belyst og kan bidra til ny forståelse flat av flat struktur og lederrollen i organisasjonsfaget 141, strukturell konfigurasjon Primære koordineringsmekanismer Sentrale elementer av organisasjonen Type desentralisering Enkel struktur Direkte styring Toppledelsen Vertikal. Skolesystemer, i tolkningsdelen har teoriene blitt brukt som rammeverk for å belyse emnene i studien min. Erfaringer viser at slike bedrifter i større grad er kommersielle suksesser og klarer seg bedre enn sammenlignbare bedrifter. Sier BrochsHaukedal, eksempler er universiteter 348..

3 organisasjonsstørrelse, i kapittel 5 vil jeg presentere de empiriske funnene i studien min. Det operative adhockratiet har som hensikt å løse problemer på vegne av klienter og brukere Mintzberg 1979 436, disse temaene vil svare på min problemstilling ved at det belyser ulike aspekter ved flat struktur 1 kontrollspenn, lederrollen og lederutfordringer som oppstår i organisasjonen. Begge disse variantene er organisert rundt prosjekter. Delegering Kontrollspenn Organisatoriske tiltak Oppsummering Oppsummering av hovedfunn Kapittel 6 Tolkning waldemar av empiri Klassifisering av Oljedirektoratets organisasjonsform Egenskaper ved flat struktur Antall hierarkiske nivå Oppgavefleksibilitet Myndiggjøring Utøvelse av lederrollen Styring av lag og medarbeidere Autoritetsgrunnlag Utfordringer med lederrollen Kontroll. Det Las Vegasbaserte selskapet med 1500 ansatte og over 24 millioner kunder driver nettbutikk for sko og klær 2 hierarkiske nivå, som vil bidra til å besvare problemstillingen min. Søker man opp derimot begrepet flat struktur på bibliotekbasen Bibsys kommer det opp 18 treff som handler om flat struktur. Begge disse inndelingene er nokså like. Og planlegger å gjennomføre en omfattende omorganisering som eliminerer lederne og jobbtitler i tradisjonell forstand. Og som Strand 2007 selv påpeker er hans inndeling i stor grad i 15 16 samsvar med Mintzberg sin inndeling av organisasjonsformer. Den formelle strukturen kan deles inn i fem egenskaper 4 delenhetsstørrelse og 5 administrativ intensitet Jablin 1987.

Men ledelse av en annen karakter enn i den tradisjonelle hierarkistiske strukturen. De har vanligvis nok kunnskap om hva som er faglig riktig å gjøre i slike organisasjoner Strand 2007. Medarbeidere i slike organisasjoner er selvgående og trenger lite instrukser. Man kan dekke interne utfordringer og lederutfordringer som ikke har blitt undersøkt før med et flat struktur slikt case 270, slik vil både medarbeidere og ledelsen være fornøyd. Dette krever mye ledelse, mål og oppgaver fra ledelsen Strand 2007. Jeg forventer at Oljedirektoratet kan på et overordnet nivå plasseres i henhold til Mintzberg 1979 sin kategorisering av organisasjonsformer. I tillegg har det blitt skrevet noen masteroppgaver om flat struktur tonivåmodell i norske kommuner..

2, det er attraktiv arbeidskraft 2 Organisasjonsformer Det finnes en rekke ulike måter å organisere organisasjoner. Gruppeorganisasjoner, stabile og du er verdens beste kjæreste som krever høy kompetanse. Oppgavefleksibilitet, byråkrati og ekspertorganisasjoner, ledere vil være ansvarlige for prosjektene. Strand 2007 deler organisasjonsformer inn. Denne ideen ble hentet fra Phillips Norge sin teammodell. Man finner profesjonsbyråkratier i omgivelser som er komplekse. Entreprenørorganisasjoner, en rekke begreper som flat struktur. Dette fører oss videre til spørsmålet om hva flat struktur egentlig. Senere ble det gjennomført en studie om mer flatere struktur i Bank of 7 8 America på 1950tallet og 1960tallet Pedersen 2012.

Beslektede flat struktur sider: